آسفالته شدن راه های روستایی بایگانی - پایگاه خبری شاخص