اقامه نماز از سوی رهبر انقلاب بایگانی - پایگاه خبری شاخص