برشی از تاریخ ، بانو ثقفی ، همسر امام خمینی ، امام خمینی ، خواستگاری بایگانی - پایگاه خبری شاخص