جاده رحیم آباد به کلاچای بایگانی - پایگاه خبری شاخص