حضور حداکثری مردم در انتخابات بایگانی - پایگاه خبری شاخص