معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بایگانی - پایگاه خبری شاخص