هادی نوروزی ، کاپیتان پرسپولیس ، شادی به سبک پدر ، کاپیتان پرسپولیس بایگانی - پایگاه خبری شاخص